Порядок виконання стягнення – суспільно корисні роботи

Порядок виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт регламентовано главою 30-А Кодексу України про адміністративні правопорушення1 та наказом Мін’юсту від 19.03.2013 № 474/52 «Про порядок виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт»3 (у редакції від 02.03.2018 р.)4.

1 Далі за текстом — КпАП.

2 Далі за текстом — наказ № 474/5.

3 Далі за текстом — Порядок № 474/5.

4 Зміни до наказу № 474/5, внесені наказом Міністерства юстиції України від 02.03.2018 № 591/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 березня 2013 року № 474/5».

У розділі XI зазначеного Порядку передбачено, що виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт покладається на уповноважений орган з питань пробації5.

5 Дал?і за текстом — УОП.

Звертаємо увагу, що виконання цього стягнення здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, вид якої визначається відповідним органом місцевого самоврядування6. Це відб?увається шляхом прийняття відповідною радою рішення, яким затверджується перелік об’єктів та видів суспільно корисних робіт.

6 Далі за текстом — ОМС.

УОП звертається до ОМС та власників підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів7щодо погодження переліку об’єктів, на яких порушники виконуватимуть суспільно корисні роботи, та видів таких робіт.

7 Далі за текстом — власник підприємства.

Старостам потрібно пам’ятати, що УОП наділений і низкою контрольних повноважень. Зокрема, цей орган здійснює облік відпрацьованого порушниками часу; з’ясовує прич??ини невиходу порушників на роботи; вносить до су?ду подання стосовно порушників, які ухиляються від відбування стягнення; провадить конт?роль за відбуванням стягнення порушниками та виконанням обов’язків власником підприємства за місцем відбування порушниками цього стягнення та може проводити у разі потреби контрольні перевірки за місцем відбування порушниками суспільно корисних робіт (п. 12.1 Порядку № 474/5).

Умови виконання??? постанов суду (судді) про застосування суспільно корисних робіт

Підставою для в?иконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт є постанова суду (судді), яка набрала законної сили. Ця постанова п?ередається до УОП за місцем проживання правопорушника, де його і ставлять на облік. Постанова суду? приводиться до виконання не пізніше 10-денного строку з дня її отримання. Протягом 10 робочих днів порушник повинен бути направлений до відбування суспільно корисних робіт, крім випадків, коли цьому перешкоджають поважні причини (хвороба, відрядження, неотримання виклику тощо). Дані про поруш?ника у день отримання постанови заносяться до журналу обліку порушників. На кожного пор??ушника в УОП заводиться особова справа та заповнюється облікова картка порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, в якій ведеться сумарний облік відпрацьованих порушником годин.

Після отриманн?я? постанови суду порушнику надсилається виклик до УОП. З ним проводиться бесіда, під час якої роз’яснюються порядок та умови виконання стягнення, а також наслідки ухилення особи від виконання суспільно корисних робіт, про що складається довідка, а також порушник заповню?є анкету.

Відповідно до ви??значеного переліку об’єктів, на яких порушники відбувають суспільно корисні роботи, УОП у 10-денний строк з дня отримання постанови суду (судді) видає порушнику направлення на один з цих об’єктів.

Дії власника підп?риємства

Правопорушник може бути направлений до ОМС, якщо такий об’єкт передбачено в переліку об’єктів, де відбуваються суспільно корисні роботи. У такому випадку старосту може бути призначено відповідальною особою за правопорушником, який виконує суспільно корисні роботи.

Власник підприємства8 видає наказ або розпорядження про початок відбування порушником стягнення. У розпорядженні (наказі) зазначаються відомості про закріплення за порушником відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні робіт. На строк суспільно корисних робіт власник підприємства складає графік виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення, у якому зазначаються час та місце відбування цих робіт.

8 У цьому контексті власник підприємства розуміється як керівництво об’єкта, де відбуваються суспільно корисні роботи.

Витяг з розпорядження? (наказу) та графік засвідчуються підписом керівника та печаткою підприємства і не пізніше наступного дня надсилаються до УОП. Зазначені документи долучаються до особової справи порушника.

До відбутого строку с?успільно корисних робіт зараховується тільки той час, протягом якого порушник виконував суспільно корисну роботу на визначених об’єктах, що підтверджено повідомленням власника підприємства. Власник підприємства заповнює табель виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, копія якого щомісяця надсилається до УОП протягом відбуття порушником суспільно корисних робіт. Інформація про кількі?сть відпрацьованих порушником годин заноситься до облікової картки.

За потреби УОП проводи?ть перевірку за місцем відбування порушником стягнення, за результатами якої складається акт перевірки відбування порушником адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві (в установі, організації), а інший з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій справі порушника.

Власник підприємства здійснює контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт; веде облік та інформує УОП про кількість відпрацьованих порушником годин; нараховує плату порушнику за виконання суспільно корисних робіт та перераховує її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів (п. 14.1 Порядку 474/5).

         Одразу зазначимо, що порядок нарахування плати за виконання цих робіт залишається не деталізованим. Враховуючи зміст оглянутих нами документів, можна поки що сказати лише єдине: нарахування плати здійснюється власником підприємства.

У випадку ухилення правопорушника від відбування суспільно корисних робіт, перше, що має зробити власник підприємства — своєчасно повідомити про це уповноважений УОП. Далі цей орган надсилає подання про заміну невідбутої частини адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт та особову справу до суду для вирішення питання про заміну невідбутого строку суспільно корисних робіт адміністративним арештом.

Виконання стягнення у ?вигляді суспільно корисних робіт припиняється, а порушник знімається з обліку у зв’язку із:

1

відбуттям призначеної судом (суддею) кількості годин суспільно корисних робіт

за наявності табеля про відпрацьований час, засвідченого підписом та печаткою власника підприємства

2

заміною невідбутої частини суспільно корисних робіт адміністративним арештом

за наявності постанови суду (судді)

3

скасуванням постанови

за наявності постанови суду (судді)

4

смертю порушника

за наявності довідки органу державної реєстрації актів цивільного стану

У день отримання відповідних? документів посадова особа УОП готує довідку про зняття порушника з обліку, яка долучається до матеріалів особової справи (п.п. 15-1 — 15-3 Порядку 474/5).

Увага! Більшість представників ОМС або й досі не знають про такий вид адміністративної відповідальності, як суспільно корисні роботи, або плутають їх з громадськими роботами. Не припускайтеся помилок!