ЗАЯВА

про екологічні наслідки діяльності об’єкту

Об’єкт проектованої діяльності – капітальний ремонт котельні Острівської гімназії Демидівської селищної ради Рівненської області  по вул. Михайла Старицького, 25 в с. Острів Радивилівського району Рівненської області (заміна котлів та зовнішніх теплових мереж)»

Соціально-економічна необхідність планової діяльності: забезпечення опалення приміщень навчального закладу; економія паливно-енергетичних ресурсів (природного газу), тепло­вої енергії; збереження нормативного стану навколишнього при­род­ного середовища в процесі експлуатації об’єкту.

Проектом передбачений комплекс заходів, спря­­мованих на мі­­німізацію негативного впливу, на охорону та захист на­вколишнього природного се­ре­до­ви­ща. Нега­тивного впли­ву на геологічне, водне, техногенне та соціальне се­ре­­довища не ви­явлено. Негативний вплив на мікроклімат, рослинний, тваринний світ і заповідні об’є­кти відсутній.

Капітальний ремонт котельні передбачається в межах земельної ділянки на території Острівського ліцею Демидівської селищної ради. Проектом передбачений комплекс заходів, спря­­мованих на мі­­німізацію негативного впливу, на охорону та захист на­вколишнього природного се­ре­до­ви­ща. Нега­тивного впли­ву на геологічне, водне, техногенне та соціальне се­ре­­довища не ви­явлено. Негативний вплив на мікроклімат, рослинний, тваринний світ і заповідні об’є­кти відсутній.

Експлуатація котельні може потен­цій­но впли­ва­ти на стан атмосфер­но­го повітря. Проектом передбачається встановлення в приміщенні існуючої котельні двох водогрійних котлів «KRONAS» серія Unic Nevz (один робочий, один резервний) теплопродуктивністю 150 кВт кожен. Котли працюють на твердому паливі (відходи деревини, дрова) нижчою теплотою згорання 12,3 МДж/кг. Існуючі газові котли теплопродуктивністю 200 кВт підлягають демонтажу.

Теплоносій в мережах – вода з параметрами 90-70 оС. Річні витрати деревини становитимуть 83,3 т/рік.

Декларовані в «Заяві про наміри» характеристики об’єкта проектування знайшли відображення в проектних рішеннях без суттєвих змін та доповнень. Листів, скарг, зауважень та звернень щодо негативних впливів об’єкту проектування на адре­су замовника, генпроектувальника, державних установ та органів місцевого самоврядування не надходило.

Технологічні та інші рішення, реалізовані на стадії проектування, дають підстави заявити, що негативні впливи об’єкта на:

- водне середовище відсутні;

- геологічне середовище та ґрунт: відсутні;

- мікроклімат: відсутні;

- рослинний i тваринний світ, заповідні об’єкти: відсутні;

- повітряне середовище: максимальні викиди в атмосферу від димовідвідної труби котлів очі­куються: по діоксиду азоту – 0,0348 г/с, 0,2049 т/рік; по оксиду вуглецю – 0,0339 г/с, 0,1998 т/рік; по золі (пилу неорганічному) – 0,0496 г/с, 0,2915 т/рік. Крім того, разом з димовими газами в повітряне середовище (оціночно) будуть надходити парникові гази: діазоту оксид – 0,0041 т/рік; діоксид вуглецю – 101,5446 т/рік; метан – 0,0051 т/рік; НМЛОС – 0,0461 т/рік. Розрахункове максимальне забруднення приземного шару атмосфери в межах зони впливу джерел викиду з врахуванням фонового забруднення становлять: по діоксиду азоту 0,1185 ГДК; по пилу неорганічному 0,1270 ГДК.

Тверді побутові відходи, які утворюються в процесі експлуатації котельні, планується вивозити на санкціоноване сміттєзвалище на підставі відповідних дозвільних документів та договорів. Виробничі відходи (зола) – передбачається використовувати як добриво.

Шумове навантаження, що створюватиме технологічне обладнання котельні після вво­ду в експлуатацію, не переви­щуватиме допустимих санітарно-гігієнічних нормативів. Впливи ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань відсутні.

Ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні, компенсаційні та охоронні заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування об’єкту, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на оточуюче середовище.

Об’єкт планованої діяльності не підлягає взяттю на державний облік, оскільки розрахункова річна кількість викидів по забруднюючих речовинах не перевищує порогових значень, встановлених Міністерством екології та природних ресурсів України.

При відсутності наднормативних викидів, скидів та відходів ді­яль­нос­ті, серйозних ава­рійних си­туа­цій, сту­пінь еко­ло­гіч­ного ризику визначається як мінімальний.

Експлуатуюча організація зобов’язується:

- забезпечити отримання необхідних дозвільних документів (лімітів);

- дотримуватися норм i правил охорони навколишнього середовища i вимог еко­ло­гічної бе­зпеки в процесі подальшої експлуатації об’єкту;

- проводити експлуатацію об’єкта з додержанням принципів добросусідства та вільного доступу громадськості до інформації, пов'язаної з впливом на навколишнє середовище;

- забезпечити оплату платежів за забруднення навколишнього природного середовища в об’ємах та в терміни, передбачені чинним законодавством.

Контроль забруднення навколишнього природного середовища буде здійснюватися інструментальними методами силами ліцензованих лабораторій у відповідності з затвердженими методиками з екологічних позицій, рівень впливу об’єкта планованої діяльності на навколишнє середовище визначається, як мінімальний.